بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (3) ( کتابشناسی ها )

علیرضا آیت اللهی | شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۳۵ ب.ظ

    ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (3)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به انگلیسی :

- International Trade Centre , 

Inter national Trade Documentations Annotated List of Publications Received .

- به فارسی :

کتاب ها

بنی آدم ، حسین . کتابشناسی موضوعی ایران از  ..... تا 1354 . تهران و مرکز اسناد فرهنگی آسیا  ، 1358 .

میرزاده ، احمد. کتابنامه اقتصادی تا سال 1349 . تهران . مرکز اسناد و مدارک علمی ایران . 1350 .

پایان نامه های تحصیلی

صبا ، ایرج ، و جعفر مهراد . فهرست پایان نامه های دانش آموختگان ایرانی کشورهای خارج . ( 73 - 1965 ) .

فرنیا ، فرانیک . فهرست پتیان نامه های علوم اجتماعی . مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی . مرکز مدارک علمی . مرداد 1353 .

جانا ، علی اکبر . فهرست پایان نامه های تحصیلی فوق لیسانس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .

نشریات و نشریات ادواری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی  . مرکز اسناد و مدارک علمی ایران . راهنمای انتشارات سازمان های دولتی ایران . ( فهرست سالانه ) .

آزادیان ، آنوش . فهرست نشریات سازمان برنامه . تهران : مظسسه نحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی . مرکز مدارک علمی . 1351 .

آزادیان ، آنوش . فهرست نشریات وزارت اقعصاد . تهران  : مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی . مرکز مدارک علمی . 1352 .

ورجاوند ، پرویز . فهرست انتشارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی . تهران ، وزارت علوم و آموزش عالی . 1350 .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع غیر مستقیم مطالعات (2) ( کتابشناسی ها )

علیرضا آیت اللهی | جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸ ق.ظ

    ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (2)

( کتابشناسی ها )

کتابشناسی ها خود به چند گروه تقسیم می شوند :

الف : عمومی ، مانند :

- به فارسی :

- افشار ، ایرج . کتابشناسی ده ساله کتاب های ایران 1333 - 1342 - تهران : انجمن کتاب 1346 . 

- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، کتابشناسی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  . منابع فارسی ، جلد پنجم ، سال 1365 تهران : مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1366 .

- به انگلیسی :

- Cumulative Book Index . New York : The H.W.Wilson Company

- Books in Print . New York : R.R . Bowker Company .

- United Nations , Current Bibliographical Ivformation .

- United Vations , Library . Monthly Bibliography .

  • علیرضا آیت اللهی

مراجع غیر مستقیم مطالعات ( کتابشناسی ها )

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ب.ظ

 ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات

( کتابشناسی ها )


- کتابنامه ها

- فهرست پایان نامه های تحصیلی

- فهرست نشریات و نشریات ادواری

- و...

همانطور که از نامشان بر می آید، پژوهشگر را به اینگونه منابع ، و به عبارت دیگر به صورت غبر مستقیم به منابع مورد نیاز وی رهنمون می گردند . این مراجع که تحت عنوان کلٌی کتابشناسی می آیندخود در مجموعه هائی بنام « کتابشناسی کتابشناسی ها » و امثالهم منتشر شده اند . مثلا" :

- به فارسی :

- « آقا بخشی ، علی اکبر ، و مهدوی ، محمد نقی . کتاب شناسی کتاب شناسی ها  . تهران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی  ، مرکز اسناد و مدارک علمی ، 1363 . ( 107 صفحه ) . کتابنامه . واژه نامه اشخاص . فهرست راهنما . 200 ریال . »

« تسبیحی ، ( دکتر ) غلامحسین . نگرشی جامع بر جهان کتابشناسی های ایران . تهران : انتشارات نیما . 1367 »

کتابشناسی ها خود به چند گروه تقسیم می شوند . 


  • علیرضا آیت اللهی

نخستین فیش برداری ها : از کتاب های مرجع

علیرضا آیت اللهی | چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷ ب.ظ


ضمن مطالعه اسناد و مدارک یا به اصطلاح « کتاب های مرجع » :


1 - اطلاعات کوتان مورد لزوم را به محض مشاهده در منابع مورد مطالعه خود فیش نویسی کرده ذکر مآخذ را فراموش نمی کنیم .

2 - مشخصات منابعی که به صورتی مفصل تر اند ، مثلا" دائرة المعارف بریتانیکا ، ترجیحا" به صورت فیش مستقل کتابنگاری می کنیم .

3 - از بین منابع مشابه ، مشخصات منابعی را که معتبر تر اند نگهداشته بقیه را حذف می کنیم .

قاعدتا" پژوهشگر می تواند  پس از مطالعه ی کتاب های مرجع یک الگو یا چارچوب اجمالی از موضوعات اساسی مورد بررسی خود تهیه کند .

تهیه الگو به صورت تفصیلی و اصولا" یک مطالعه یا تحقیق جامع ، زمانی امکان پذیر می شود که نویسنده اگر نه به تمامی لا اقل از اکثریت منابع مورد مطالعه خود اطلاع داشته باشد . بنابر این به مرحله ی دوٌم « مطالعه اکتشافی » یعنی استفاده از کتاب های مرجعی که به صورت مستقیم وی را به یک بررسی تفصیلی رهنمود می شوند وارد می شود : مراجع غیر مستقیم .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات . اطلس ها ، مانند : به فارسی ، به انگلیسی

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۱۷ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (25) 

9 - اطلس ها ، مانند :

- به فارسی :

گیتا شناسی کشور ها :  جغرافیای طبیعی ، سیاسی ، اقتصادی و تاریخی . تهران : گیتاشناسی . 1362 .

مک ایودی ، کالین . اطلس تاریخی جهان از آغاز تا به امروز . ترجمه فریدون فاطمی . ویرایش 2 . تهران : نشر مرکز . 1367 . 

اطلس تاریخی ایران . تهران : دانشگاه تهران ، 1350 .

شالیان ، ژرار . اطلس استراتژیک جهان . ترجمه : ایراهیم جعفری . تهران : اطلاعات ، 1366 .

- به انگلیسی :

- Britannica Atlas . Chicago , London : Encyclopedia Britannica Inc .1970 .

دربین « کتاب های مرجع » ، گروه « مراجع مستقیم » ، دائرة المعارف ها اکثرا" در پایان هر مقاله ، بهترین و اساسی ترین کتاب های مربوط به موضوع آن مقاله را نیز تحت عنوان منابع و مآخذ خود می آورند . 


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات ،کرو نولوژی ها ، به فارسی

علیرضا آیت اللهی | يكشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۴۵ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (24) 

8 - کرو نولوژی ها

کرونولوژی ها از حدود هفتاد سال قبل در جهان خیز برداشته رونق گرفته اند ، و به زودی از حالت صرفا" سیاسی - جنگی کشورگشائی و... بیرون آمده به کرونولوژی ها یی واقعا" اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی  تبدیل شده اند ؛ و امروز تقریبا" در هر رشته علمی کرونولوژی یا کرونولوژی هایی وجود دارد که حقٌ بر این است که هرچه سریع تر به زبان فارسی نیز ترجمه شوند ؛ اگرچه برخی معتقدند که در این حوزه وجود اینترنت و امکان ترجمه ای تقریبی نیز می تواند بسیار مفید واقع شود . البته مسئله نسبتا" مهمی که در استفاده از منابع اینتر نتی وجود دارد ، در صورت آزاد بودن از استفاده شان ، ترجمه های متفاوتی است که عناوین اینگونه منابع را تشکیل داده اند ؛ مثل :

- به فارسی :

- کرونولوژی تاریخ ایران

- گاهنگاری

- گاهشناسی

- روز شمار تاریخ ایران

- روز نگار

- گاه شمار

- رویداد نگاری

- مهم ترین رویدادهای ...

- تقویم تاریخ 

و نظایر آنها


  • علیرضا آیت اللهی