بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

توصیف موضوع

علیرضا آیت اللهی | شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۰۰ ب.ظ

توصیف موضوع

معمولا" موضوعات را به یکی از دو روش یا جنبه مورد مطالعه قرار می دهند :

1 - توصیف

2 - تحلیل

توصیف

توصیف همان نگارش به ساده ترین وجه خود است ؛ یادداشت آنچه که مشاهده می کنیم ؛ چون تصویری آنیاز یک محل ؛ و چگونگی آن را «  روش نگارش » یا « آئین نگارش » می خوانند .

آنچه که توصیف می شود چون « طبیعت بیجان »درنقاشی بخشی ساکن از دنیای ما است که اتفاقی در آن رخ نمی دهد :«معرفی » ، « به نمایش نهادن » . امروز معمولا" توصیف بدون دخالت  شخصی در آن را « گزارش می گوئیم » و در صحنه ی علم هر آنچه توصیفیباشد می تواند به صفت « نگاری » ختم شود ؛ مثل :

- جئوگرافی ( زمین نگاری ) جغرافیا

- تاریخنگاری ( وقایع نگاری ) .

- مردمنگاری 

و...

برای یک توصیف خوب ، اصولی قائل شده اند مثل :

1- تعریفی  جامع و مانع از موضوع مورد بحث

2 - فصل به فصل کردن موضوع ( تفصیل )

3 - توصیف چرائی وضع موجود ( که چرا مثلا" در کنار هر مسجد وضوخانه ای وجود دارد .

در اینگونه توصیفات که ممکن است بخشی از آنها از زبان مردم باشد باید بیطرفی و امانت داری کاملا" رعایت شده  عقاید و اغراض شخصی در توصیفات دخالت داده نشوند .


  • علیرضا آیت اللهی

ملاک های انتخاب موضوع مطالعه یا تحقیق

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۷:۰۹ ب.ظ

ملاکهائی درباره انتخاب موضوع وجود دارد که یکی از مشهورترین آنهاملاکهای پیشنهادی کارتر گود است :

- خود داری از تکرار نالازم ، و وفاداری به مطالعات و تحقیقاتی که قبلا" توسط دیگران در باره موضوع مورد نظر ما صورت گرفته است .

- توجه به میزان اهمٌیت موضوع یا مسئله  تحقیق نسبت به سایر موضوعات ، و ارزش ارائه ی آن به جامعه .

- علاقه داشتن وکشش علمی خود وجامعه مابه این موضوع و میزان کنجکاوی موجود نسبت به آن .

- میزان تحصیل و تخصصمان در این رشته و به طور کلٌی میزان شایستگیمان برای مطالعه و تحقیق در این باره

- فراهم بودن اطلاعات لازم و آگاهی ازروش مطالعه یا تحقیق مربوط

- وجود وسایل مورد لزوم و مناسب بودن شرایط کار

- امکان همکاری و تعاون بادیگران در این موضوع

- میزان هزینه ی مطالعه یا تحقیق و فایده های مالی احتمالی آن

- مشکلات ، موانع ، اتفاقات و خسارتهای احتمالی

- عامل  زمان


  • علیرضا آیت اللهی

توضیحِ انتخاب موضوع

علیرضا آیت اللهی | چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ

ما معمولا" از یک موضوع ( پرابلم ) سخن می گوئیم . امٌا در دنیای پیشرفته ی علمی دو نوع موضوع وجود دارد :

1 - موضوع عینی ، و به اصطلاح ملموس و قابل مشاهده ، از یک سوزن گرفته تا بافت شهری و منظومه شمسی یا فراتر از آن ( object ) که در هرحال نام خود را به مطالعات و تحقیقات می دهد ؛ و مثلا" مینویسیم :

موضوع مطالعه : بافت شهری

2 - سبب مطالعه یا حادثه و اتفاقی که موضوع مورد نظر ما را تحت تاثیر خود گرفته ( subject  ) مورد بحث و فحص قرار داده است ؛ و مثلا" می نویسیم :

مبحث ( مقوله ) : ثبت بافت شهری در یونسکو...

 به عنوان نشانه ای از توانائی ها ، دانش و فرهنگ والا ، درایجاد بافت ، وفایده آن درجذب گردشگر . چه کسانی ، . چرا به این موضوع مربوط می شوند ؟ ، و غیره که طبیعتا" موضوعات و مسائل دیگری را نیز در برگرفته یک قضیه ( problematique ) را تشکیل می دهد . 


  • علیرضا آیت اللهی