بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

مفهوم و مضمون بررسی در علوم انسانی و این سایت

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۴ ب.ظ


مفهوم و مضمون « بررسی » در هر موضوعی متفاوت است .


در علوم انسانی ، اجتماعی و اقتصادی ، بررسی مجموعا” از دو راه صورت می گیرد :


از راه مطالعه اسناد و مدارک و به طورکلٌی نتیجه فعالیت های پبشین دیگران که به صورت مکتوب و غیر مکتوب وجود دارد ؛ و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از آنها .


از راه مطالعات میدانی ، نظیر مشاهده و مصاحبه ، و…


بررسی یا مطالعه هیچگاه به یک قطعیٌت ، چنانکه در علوم ریاضی و تجربی امکان دارد ، یا تقریبا” امکان دارد ، نمی رسد : در علوم ریاضی مثلا” در هر شرایطی حاصل دو ضرب در دو مساوی چهار می شود ؛ یا در علوم تجربی تقریبا” همیشه آب در صد درجه حرارت ، یا حرارتی بسیار نزدیک به آن ، به جوش می آید ؛ و…


امٌا در علوم انسانی هیچگاه به قطعیٌت یا حقیقت مسلٌم ، یا تقریبا” محض ، نمی رسیم ؛ و به عبارتی :


علوم انسانی نسبی است


و باز در نتیجه گیری از بررسی ها اختلاف نظرهائی بروز می کند ؛ در پایان یک مطالعه یا یک بررسی ، نتیجه و کاربرد آن برای همه کاملا” یکی نیست ؛ و هرکسی می تواند تحلیل و تفسیر خاص خود را داشته باشد ؛ اینجاست که می کویند :


علوم انسانی ، نظری است


امروز ، حتی در علوم ریاضی و تجربی هم برای هرگونه تحقیقاتی ابتدا به مطالعات مربوطه می پردازند و بنابر این اصطلاح « مطالعات و تحقیقات » را بیشتر می بایست در باره علوم محض که بسیار بیشتر استحقاق « علم » نامیده شدن را دارند بکاربرد نه در باره علوم انسانی که گرچه سرنوشت ساز زندگی و پیشرفت بشریٌت اند امٌا فقط نسبی و تقریبا” همیشه نظری و غیر مسلٌم اند . امٌا اصطلاح « مطالعات و تحقیقات » یا « پژوهشها » در مورد علوم انسانی ، نه تنها در ایران ، بلکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان ، یک « غلط مصطلح » و متداول و بنابراین فعلا” قابل اغماض شده است .


یادداشت آینده : بررسی علمی یا در واقع بررسی منطقی ، معتبر و نزدیک تر به حقیقت موضوع


  • علیرضا آیت اللهی

درباره مدیریت ، برنامه ریزی و آمایش شاید کمکی بکنند :

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۱۸ ب.ظ

علیرضا آیت اللهی . تحلیل مسایل اقتصادی – اجتماعی alireza-ayatollahi.blogfa.com

اصول برنامه ریزی مدیریت دولت  . خبری و تحلیلی planification.blogfa.com

آنایش سرزمین . نظری و تحلیلی amayeshgar.blogfa.com

آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور . خبری – تحلیلی maryam-ayatollahi.blogfa.com

جغرافیا و آمایش . آموزش و پژوهش شناخت سرزمین amayeshdan.blogsky.com

ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران samelbah.mihanblog.com

تماشا : تعاون ، مدیریت ، انجمن ها ، شوراها ، و… amenagement.blogfa.com

انسان شناسی ایران : معماری و شهرسازی و…dominiqueoc.blogfa.com

مقتبس ( الگوی اسلامی مدیریت و برنامه ریزی ) mirzajavadayatollahi.blogfa.com


  • علیرضا آیت اللهی